Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetők meg.

Intézményi jelentés  

 

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérések sorában a 2008. május 28-án megrendezett mérés, a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 6., 8. 10. évfolyamos tanulók teljes körén felmérte a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól, a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérés tartalmi kerete, - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, vagy épp az alkalmazott szövegtípusokat - megjelent a közoktatás minőségbiztosításáról szóló 3/2002 OM rendelet mellékleteként.

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzeteket központilag javították, az ebből származó adatok szolgáltatják az ezen a honlapon elérhető fenntartói, intézményi, telephelyi és egyéni jelentések alapját. A tanulók eredményeit az iskolák maguk is elemezhetik a honlapon található szoftver segítségével. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket e két felmért tudásterületen.

A mérés lebonyolítását az oktatási és kulturális miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az országos kompetenciamérés minden résztvevő tanulónak 4 db 45 perces teszt megírását jelenti. Mivel a tesztfeladatok között minden tantárgyhoz kapcsolódó kérdések szerepelnek, ezért valamennyi szaktanár feladata a tanulók felkészítése.

A 2008-as kompetenciamérés során került sor először a tanulók mérési azonosítóval való ellátására a Kt. 2. számú mellékletében meghatározottak szerint. 2007. szeptember 1-től hatályos, „A tanuló fejlődése nyomon követhető” c. fejezete . Az érintett tanulónál minden esetben azt a mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első ízben kitöltött dokumentumon alkalmaztak, a tanulói teszteredmények a 2008-as OKM-felmérésektől kezdve egyéni szinten is összekapcsolhatóak lesznek, így a diákok egyéni követésére lehetőség nyílik

Az országos mérést követően a Közoktatási Információs Iroda irányításával elvégzik a feladatlapok kiértékelését. Az értékelést követően az egységes szempontrendszer alapján készített eredményeket kötelező nyilvánosságra hozni. Ezt a jelentést minden intézmény, illetve érdeklődő megtekintheti az Oktatási Hivatal honlapján keresztül (www.kir.hu)

Az intézmény neve és OM azonosítója szükséges a FIT jelentéshez

 

A 2008. évben eredményeink:

6. évfolyam – matematika

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)

Országos átlag                     499 (498;499)

Iskolánk átlaga                     563 (555;575)

Bartók téri telephely            580 (564;595)

Barkóczy úti telephely         535 (519;555)

Képességeloszlás: 

6. évfolyam – szövegértés

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)

Országosan                           519 (519;520)

Iskolánk átlaga                     594 (583;606)

Bartók téri telephely             604 (590;615)

Barkóczy úti telephely         577 (560;595)

 

Képességeloszlás: (egy kör egy tanulót jelent)

Az átlageredmény változása

A Bartók téri telephelyének eredménye szignifikánsan javult.

A  Barkóczy utca telephelyének eredménye nem változott szignifikánsan

Az ún. CSH, azaz családi háttér index vizsgálatához az intézményben tanuló diákok szülei töltöttek ki kérdőívet. A kérdések a család szociokulturális hátterét, tanulást befolyásoló életkörülményeit térképezik fel (pl.: szülő iskolai végzettsége, eszközellátottság, rendelkezésre álló felszerelések, oktatási segédletek, stb.)

Az alábbi grafikon eredményei mutatják a hozzáadott pedagógiai értéket.

 

Telephelyeink eredménye a regressziós becslés alapján "elvárható" eredmény tükrében:

 A Bartók téri telephely tényleges eredménye                                                      604 (590;615)

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 590

(a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

A Barkóczy utcai telephely tényleges eredménye                                                 577 (560;595)

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 554

(a tényleges eredmény ennél szignifikánsan jobb)

 

8. évfolyam – matematika

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)

Országos átlag                      497 (497;498)

Az intézmény átlaga             581 (568;589)

Bartók téri telephely            595 (586;604)

Barkóczy úti telephely         557 (533;575)

A képességeloszlás

Az átlageredmény változása

A Bartók tér telephelyének eredménye szignifikánsan javult.

A Barkóczy u. telephelyének eredménye szignifikánsan javult.

 

8. évfolyam – szövegértés

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)

Országos átlag                                  506 (506;506)

Az intézmény átlaga                         590 (579;599)

Bartók tér átlaga:                             592 (580;603)

Barkóczy u. átlaga:                          588 (571;606)

Képességeloszlás:

Az átlageredmény változása

A Bartók téri telephelyének eredménye szignifikánsan javult.

Év       átlag (konf. int.)

2004    559 (535;582)

2006    572 (557;583)

2007    557 (544;567)

2008    592 (580;603

A Barkóczy úti telephelyének eredménye szignifikánsan javult.

Év       átlag (konf. int.)

2006    557 (535;580)

2007    539 (521;558)

2008    588 (571;606)

 

10. évfolyam - m a t e m a t i k a

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)

Iskolánkban                                     496 (485;508)

Országosan                                       490 (489;490)

Képességeloszlás:

Az átlageredmény változása

Intézményünk tanulóinak eredménye szignifikánsan gyengült.

Év       átlag (konf. int.)

2006    490 (465;508)

2007    519 (505;528)

2008    496 (485;508)

10. évfolyam - szövegértés

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)

Intézményünkben                            526 (517;538)

Országosan                                       497 (497;497)

Képességeloszlás:

 

Az átlageredmény változása

Iskolánk tanulóinak eredménye nem változott szignifikánsan.

Év       átlag (konf. int.)

2006    512 (491;525)

2007    545 (522;558)

2008    526 (517;538)

Összességében elmondható, hogy tanulóink valamennyi évfolyamon az országos átlag felett teljesítettek. Kiemelkedő a 6. évfolyamosok teljesítménye mindkét területen, a 8. évfolyamon a szövegértés. A 10. évfolyam eredményei a korábbi évekhez képest szignifikánsan nem változtak. A hozzáadott pedagógiai érték tükrében vizsgálva az eredményeket iskolánk kiemelkedő helyen áll a 6. évfolyam esetén, a 8. és 10. osztályos tanulóknál nincs értékelés a leadott tanulói kérdőívek kis száma miatt. Célunk, hogy tanulóink eredményei a jövőben is hasonlóan jók legyenek, illetve tovább javuljanak.

 

Eger, 2009. június 24.

Dr. Hauser Zoltánné és Lénártné Pintér Katalin

telephelyi koordinátorok