Festészet tanszak

E tanszak programja arra irányul, hogy a tanulók az alapfok végére ismerjék a rajz- festés- mintázás alapelemeit, a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, a különböző technikák alkalmazásának módjait, a sík és a tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában, bepillantást nyerjenek
a művészettörténet nagy korszakaiba. Így nyújtunk lehetőséget az esztétikai érzékenység alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására; így válnak a gyerekek egyre inkább képessé arra, hogy belső világukat, érzéseiket vizuális eszközökkel is megjelenítsék. Továbbá lehetővé tesszük a néphagyomány, a környezet- és tárgykultúra megismerését, fejlesztjük a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. Arra törekszünk, hogy a gyerekek örömteli, inspiráló légkörben bonthassák ki tehetségüket.

A program célja, feladatai
A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg:

 • azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei
 • színtan egyes alapvető problémáit s azok alkalmazását a festészetben,
 • a festészeti technikákat, kifejezési (nyelvi) eszközeit,a szín és fény alapvető összefüggéseit,
 • a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit
 • legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait,
 • a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló:

 • sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat,
 • szerezzen ismeretet a festészet, mint a képzőművészet egy műfaja  jelentőségéről és történetéről.

A tanuló legyen képes:

 • festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni,
 • önálló alkotásokat készíteni

Követelmények
A tanuló az alapfok végén ismerje:

 • a hagyományos festészeti technikákat,
 • a technikák alkalmazásának módozatait,
 • a festészet történetének nagy korszakait,
 • a festészeti technikák határeseteit (pl.: montázs, kollázs, manipulált fotó, festett síkplasztikák),
 • a fotó. Film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét,

legyen képes:

 • a megismert festészeti technikákkal műveleteket készíteni,
 • figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni,
 • vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni,
 • síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni,
 • a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, computergrafika) alkotni
 • véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről