Skip to content
Egri - Szent-Györgyi Albert Diáksport Egyesület Alapszabálya PDF Nyomtatás

1. § Általános rendelkezések:

(1)    Az egyesület neve: EgriSzent-Györgyi Albert Diáksport Egyesület / A továbbiakban: DSE /

 

(2) Székhelye: 3300 Eger, Bartók tér 4.

 

(3) A DSE önkormányzati elven működő, non-profit gazdálkodású, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet. Önkormányzati és országgyűlési választásokon képviselőt nem indít. A DSE nyitott, céljai elérése érdekében együttműködhet minden szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, aki a közös célok elérésében közre kíván működni. Az DSE közvetlen politika tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt A DSE az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény /a továbbiakban: Etv./ és a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján olyan társadalmi szervezet, amely a demokratikus önkormányzatiság elvei alapján működik, önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.

 

(4) A DSE:

a)   Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból és szolgáltatásait bárki igénybe vegye.

b)  Tevékenységével elsősorban az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény tanulóinak, azok családtagjainak, az intézmény dolgozóinak, valamint Eger város lakóinak ellátását segíti.

c)   Céljaink megvalósítása érdekében szorosan együttműködik az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézménnyel, az illetékes helyi önkormányzattal, sportági szakszövetségekkel, más nevelési-oktatási intézményekkel.

d)  Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, alárendelten végez.

e)     A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.

f)      Az állami és a társadalmi erőforrásokat szervezi, tevékenységével kapcsolatos pályázatokat készít és nyújt be.

g)     A mindennapos testedzés feltételeinek biztosítására törekszik.

h)     Szervezi és segíti a DSE sportági szakcsoportjainak, versenysportjának, szabadidős sporttevékenységének a működését.

i)       Sporttanfolyamokat, sportfoglalkozásokat, edzéseket, sporttáborokat szervez, működtet.

j)       Ezen feladatokat finanszírozza.


2. § A DSE célja és feladatai:

 

(1)   A DSE célja, hogy segítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidős sporttevékenységet, a mindennapos testedzést, az utánpótlás nevelést. Biztosítsa az edzés, az aktív sporttevékenység, a versenysport lehetőségét. Versenyeket, egyéb sport és szabadidős programokat szervezzen és biztosítsa ezen feladatok finanszírozását.

 

(2)   A DSE az egységes nevelő-oktató munkájával, a testkultúra sajátos eszközeivel, a természet egészségfejlesztő tényezőivel hozzájárul ahhoz, hogy a sportolók, a programokon résztvevők az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Törekszik arra, hogy személyes és társas élményük legyen a mozgásos játék, a versengés öröme. A DSE a tevékenységével segíti, hogy a sportolók megbecsüljék társaik teljesítményét, felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékét, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé váljék.

 

(3)   A testkultúra elemeinek segítségével olyan testi műveltséghez juttatja a programokon résztvevőket, amely a későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Sajátos módszereivel, (elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel) segíti a sportoláshoz való kötődést, ezekkel pozitív élményeket nyújt a résztvevők mozgásigényének fenntartásához.

 

(4)   Az egészséggel kapcsolatos tényezők közül fontos feladatának tekinti a higiéniai szokások kialakítását, erősítését; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztését; az ortopédiai elváltozások megelőzését, ellensúlyozását; megfelelő felkészítést a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak a megismerését, megértését. Ismerjék és alkalmazzák a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét.

 

(5)   A mozgáskultúra fejlesztése során jelentős feladatnak tekinti az alapvető, a sokoldalú, az alkalmazható mozgástapasztalat és mozgáskészség megfelelő szintű kialakítását, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztését. A feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez, a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek megszerzését.

 

(6)  Minél többen végezzenek rendszeresen mozgástevékenységet. Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. A legváltozatosabb feladathelyzetekben is a kreativitás jellemezze a tevékenységüket.

 

(7)   A játék- és a sporttevékenység során élményként éljék meg a jó teljesítményt, a kollektív sikert.

 

(8)   Személyiségvonások fejlesztése során segítse a félelem leküzdését, a szabályok betartását, az összpontosítást, a céltudatosságot, a nehézségek leküzdését, a kudarc tűrését, a természet szeretetét, a környezetkímélő magatartást.

 

(9)   A DSE a célok elérésére és a feladatok ellátására szakköröket, szakosztályokat, tanfolyamokat, foglalkozásokat, táborokat szervez, működtet és tart fenn.

 

(10) A DSE a célok elérésére és a feladatok hatékonyabb ellátására, valamint az erőforrások jobb kihasználására az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézménnyel Együttműködési megállapodás”-t köt.

 

 

3. § A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

 

(1)   A tagsági jogviszony keletkezése:

a)     A tagsági viszony önkéntes, a leendő tag írásbeli belépési nyilatkozatának elnökségi elfogadásával, az elfogadás napján jön létre.

b)     A DSE tagja lehet önkéntes elhatározása alapján az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki azonosul az DSE céljaival, azok megvalósításában részt kíván venni, az alapszabályt elfogadja, az egyesületet anyagilag és erkölcsileg támogatja.

c)     A DSE pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy jogi személyként működő intézmény, gazdálkodó és egyéb szervezet, amely a tagdíjának mértékét a belépésekor kötendő együttműködési megállapodásában önként vállalja.

A pártoló tag egyetért a DSE céljaival, azok megvalósítását segíteni kívánja, az alapszabályt elfogadja, az egyesületet anyagilag és erkölcsileg támogatja.

 

(2)   A tagsági jogviszony megszűnik:

a)     A kilépés írásbeli bejelentésével, a bejelentésneka DSE-hez történő megérkezésének napján.

b)      A tagdíj befizetésének 12 havi elmaradása esetén. Az elnökség határozatával, ha a következményekre való írásbeli figyelmeztetés után további 8 nap alatt sem történik meg a tagdíjhátralék megfizetése.

c)     A tag halálával, a halál napján.

d)    Fegyelmi eljárás során hozott kizáró határozattal.

 

4. § A tagok főbb jogai és kötelezettségei:

 

(1)     A DSE tag jogai:

a)      Részt vehet a DSE rendezvényein, a sportkörök, szakcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken.

b)      Használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket.

c)      Igényelheti a DSE szakembereinek segítségét.

d)     Kedvezményesen veheti igénybe a DSE szolgáltatásait.

e)      Kezdeményezheti a taggyűlés összehívását, a DSE céljai körébe tartozó kérdések megvitatását és intézkedések megtételét.

f)       Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a DSE-t érintő bármely kérdésben.

g)      Szavazati joggal rendelkezik a döntések meghozatalában.

h)      Bármely tag megválasztható az egyesület bármely tisztségére.

 

(2)   A DSE tagjának kötelessége:

a)   Az egyesület Alapszabályának betartása.

b)  A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

c)   A szervezeti életben való részvétel.

d)    A választott tisztségek és az önként vállalt feladatok legjobb képességeinek megfelelően történő ellátása.

e)     Sportszerű és becsületes magatartás.

f)      A taggyűlés által előírt és önként vállalt tagdíj rendszeres megfizetése.

 

5.§. A DSE szervezete:

 

(1)  A DSE vezető szervei a taggyűlés, az elnökség, felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság.

 

6. § A DSE taggyűlése és működése:

 

(1)      A taggyűlés – a tagok összessége - amely a DSE legfőbb szerve. A taggyűlés jogosult az alapszabály megalkotásra és módosítására, az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak nyílt vagy esetlegesen hozott ilyen tartalmú határozata alapján, titkos szavazás útján történő megválasztására, az elnökség, felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság és tagjainak lemondásának elfogadására, felmentésére, az éves költségvetés megalkotására, a tagdíj megállapítására, a DSE tevékenységének meghatározására és az elnökség és felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadására, a DSE feloszlatására és a más egyesülettel történő egyesülésének kimondására és minden olyan határozatra, amelyet valamely jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal.

 

(2)      A taggyűlés évente legalább 1 alkalommal, szükség esetén azonban többször is ülésezik. A taggyűlést össze kell hívni a tagok 1/3-nak a cél megjelölése mellett történő írásbeli kívánságára. A taggyűlés összehívásáról, a tervezett napirend megjelölésével az elnökség gondoskodik. A taggyűlés ülései nyilvánosak. A határozatképességhez a küldöttek közül legalább 50 % + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, az azonos napirendre vonatkozóan, a küldöttek ilyen tartalmú előzetes értesítése mellett, 5 napon túlra, de 15 napon belülre ismételten összehívott taggyűlés, a megjelenő küldöttek létszámától függetlenül határozatképes. A döntéshozatalhoz a jelenlévő küldöttek több mint felének egyező szavazata szükséges. A határozatokat a taggyűlés nyílt szavazással hozza, azonban szótöbbséggel, titkos szavazás is elrendelhető.

 

(3)      A taggyűlésenjegyzőkönyv készül, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenzők aránya megállapítható. A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket legalább 3 elnökségi tagnak, a jegyzőkönyv vezetőnek és két hitelesítőnek kell aláírnia.

 

(4)      A DSE megszűnik:

a) Feloszlását a taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja.

b) A bíróság feloszlatja.

c) Más egyesülettel egyesül.

d) A bíróság megállapította a megszűnését

 

7. § A DSE elnöksége és működése:

 

(1)  Az elnökség 5 főből – csak nagykorú és cselekvőképes személyekből - áll. Az elnökség tagjai: az 1 elnök, 2 alelnök és a 2 elnökségi tag. Az elnökségi tagok megbízatásukat határozott időre kapják a megválasztásuktól számított négy év időtartamra. A négy évente megrendezésre kerülő tisztújító taggyűlésen az elnökségi tagok újraválaszthatók, illetve új elnökségi tagok választhatók.

 

(2)  A DSE-t az elnök képviseli. A DSE bankszámlája felett aláírási joggal az elnök és egy alelnök együttesen rendelkezik.

 

(3)  A elnökség a DSE irányító és gazdálkodó szerve. Az elnökség irányítja a szervezet munkáját. Munkájáról a taggyűlést legalább évente egyszer tájékoztatja. Az elnökség évente legalább 1 alkalommal köteles összehívni a taggyűlést. Az elnökség akkor is köteles ezt megtenni, ha a tagok, illetve a küldöttek 1/3-aezt írásban és megindokolva kéri.

 

(4)  Az elnökség gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Szervezi és intézi az DSE ügyeit, gondoskodik az elnökségi ülések rendszeres megtartásáról, a szervezet feladatainak elvégzéséről.

 

(5)  Az elnökség kezeli a szervezet rendelkezése alatt álló pénzeszközöket, készíti el a DSE pénzügyi helyzetéről szóló éves rendszeres és szükség szerinti beszámolókat.

 

(6)  Az elnökség a vagyont kizárólag aDSE céljának megfelelően használhatja fel. Az elnökség dönt a DSE vagyonának hasznosításáról, az éves költségvetés keretei között.

 

(7)  Az elnökség évente legalább 2 alkalommal, szükség esetén azonban többször is ülésezik. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az üléseket az elnök vezeti. Az ülések összehívásáról a tervezett napirend megjelölésével az elnök vagy az egyik alelnök gondoskodik. Az elnökség határozatképességhez legalább 3 elnökségi tag jelenléte szükséges. A döntéshozatalhoz a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének egyező szavazata szükséges.Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenzők aránya megállapítható. A kisebbségi véleményeket is rögzíteni kell. Az elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyvet 3 jelenlévő elnökségi tagnak kell alá írnia. A jegyzőkönyvet a DSE az irattárában őrzi.

 

(8)  Az elnökség a döntéseit, az érintettekkel írásban, személyes kézbesítés vagy postai úton közli.

 

(9)  Az elnökség éves beszámolót készít és terjeszt a taggyűlés elé, amely a jelenlévő küldöttek több mint felének egyező szavazatával dönt annak jóváhagyásáról.

 

(10)Az éves beszámolóba, a DSE működésével kapcsolatos egyéb iratokba történő betekintés úgy történik, hogy az érdeklődő írásban kéri ezt az elnökségtől, amely a betekintésre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, az iratok megtekintésére és a másolatkészítésre lehetőséget nyújt. A DSE az éves beszámolóját, a működéssel és a szolgáltatások igénybevételének módjával kapcsolatos információkat és adatokat az elnökség a DSE tagjaival írásban közli a DSE székhelyén, a DSE működésének színteréül szolgáló intézményben elhelyezett hirdetőtáblán.


8. § A DSE felügyelő bizottsága és működése:

 

(1)    A taggyűlés a DSE gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság a tagjai közül 1 elnököt választ. (A felügyelő bizottság tagja csak nagykorú magyar állampolgár lehet.)

 

(2)    A bizottság tagjai megbízatásukat négy éves határozott időre kapják, de a 4 évente megrendezésre kerülő tisztújító taggyűlésen újra választhatók.

 

(3)    A bizottság ülései nyilvánosak, évente legalább 1 alkalommal, szükség esetén azonban többször is ülésezik. A bizottság üléseinek összehívásáról az ülés tervezett napirendjének megjelölésével a felügyelő bizottság elnöke gondoskodik.

 

(4)    Az ülés határozatképességhez minden bizottsági tag jelenléte szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint félének egyező szavazata szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyből a bizottság döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya és személye megállapítható. A kisebbségi véleményeket is rögzíteni kell. A döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet, minden bizottsági tagnak alá kell írnia.

 

(5)    A felügyelő bizottság ellenőrzi a DSE működését, pénz, vagyon, és ügykezelését. Munkájának ellátása érdekében a DSE pénzügyeibe, ügyirataiba és nyilvántartásaiba betekinthet, megvizsgálhatja.

 

(6)    A felügyelő bizottság az ellenőrzés során a vezető tisztségviselőktől jelentést és tájékoztatást kérhet.

 

(7)    A felügyelő bizottság tagjai az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, az ülésekre a szükséges mellékletekkel együtt meghívót kapnak.

 

(8)    Az elnökség tagjai a felügyelő bizottság tagjaival rokoni kapcsolatban nem állnak, munka- és egyéb munkára irányuló egyéb jogviszonyban, sem egyéb összeférhetetlenség alá eső kapcsolatban nincsenek.

 

(9)    A felügyelő bizottság a taggyűléstés az elnökséget tájékoztatni köteles és e fórumok összehívását kezdeményezheti, ha a DSE működésével kapcsolatban jogszabálysértést, vagy mulasztást észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó egyéb tény merül fel. Ilyen esetekben a DSE elnöke a taggyűlést, vagy az elnökséget – az összehívás kezdeményezésétől számított 30 napon belül – köteles összehívni.

 

(10)A bizottság minden gazdasági év végén jelentést készít, évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a taggyűlést a bizottságmunkájáról.

 

(11)Az elnökség tagja nem lehet a felügyelő bizottság tagja. A felügyelő bizottság a taggyűlésnek van alárendelve, beszámolni csak annak köteles.

 

9. § A DSE fegyelmi bizottsága és működése:

 

(1)      A taggyűlés 3 tagú fegyelmi bizottságot választ. A fegyelmi bizottság a tagjai közül 1 elnököt választ A bizottság tagjai megbízatásukat négy éves határozott időre kapják, de a 4 évente megrendezésre kerülő tisztújító taggyűlésen újra választhatók.

 

(2)      A fegyelmi bizottság tagja nagykorú magyar állampolgár lehet, aki a sportegyesület egyéb szerveiben tagként nem szerepel, illetve ilyen tagnak nem hozzátartozója.

 

(3)      A sportegyesületi tagja ellen fegyelmi eljárás akkor indítható, ha az egyesület Alapszabályát és a Taggyűlési határozatokat vétkesen megszegi, magtartásával, életvitelével a Diáksport Egyesület jó hírnevét megsérti.

 

(4)      A fegyelmi bizottság testületként jár el, üléseit az elnök vezeti, hívja össze. A fegyelmi bizottság szükség szerint ülésezik. Ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

(5)      A fegyelmi bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely jegyzőkönyvet mindhárom tagnak alá kell írnia. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges szöveget, indítványokat, javaslatokat és a hozott határozatokat. Határozatait a fegyelmi bizottság köteles írásba foglalni, melyet a fegyelmi bizottság elnöke ír alá. A fegyelmi bizottság ülésére a fegyelmi üggyel érintett személyt a fegyelmi bizottság elnöke köteles meghívni, és az érintett nyilatkozattételre jogosult.

 

(6)      A fegyelmi eljárás során ha valamelyik fél, vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat, vagy képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.

 

(7)      A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, melynek során tanút, szakértőt hallgatnak meg, és egyéb bizonyítási eszközt is alkalmazhatnak. Az eljárás alá vont személy jogi képviselőt vehet igénybe. Az I. fokú eljárást a megindítástól számított 30 napon belül határozattal be kell fejezni.

 

(8)      A fegyelmi határozatot az érintettel írásban közölni kell, aki a határozattal szemben jogorvoslattal élhet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az elnökséghez, amely az egyesület sportfegyelmi fellebbviteli bizottsága.

 

(9)      A fegyelmi bizottság évente legalább egyszer a taggyűlésnek – az előző taggyűlés óta eltelt időben keletkezett fegyelmi ügyekről – beszámol, jelentést készít.

 

10.§ A DSE gazdálkodása:

 

(1)      A DSE vagyona a taggyűlés által megállapított tagdíjból, a magán– és jogi személyek felajánlásaiból, vagyon- és pénzeszközök átadásából képződik. A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szükséges.

 

(2)      A gazdálkodási-ügyviteli feladatok ellátására, a célok és egyéb feladatok megvalósítására alkalmazottat, megbízottat, vagy vállalkozót lehet alkalmazni. Az alkalmaztatás, a megbízás felől az elnökség dönt.

 

(3)      Az elnökség döntése alapján a DSE tisztségviselői indokolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak és rendszeresen végzett munkájukért megbízási díjban részesíthetőek.

 

(4)      A DSE mindenkori vagyona, teljes egészében felhasználható a célok megvalósítására. A DSEvállalkozási tevékenységet céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, alárendelten végezhet.

 

(5)      A DSE ideiglenesen fel nem használt pénzeszközeit, a számlavezető pénzintézetnél vezetett bankszámlán tartja, befektetési tevékenységet nem folytat. A DSE vagyonát értékmegőrző jelleggel, a DSE elnökségének döntése alapján kell hasznosítani, általában a számlavezető pénzintézetnél vezetett bankszámlán történő lekötés útján.

 

(6)      A DSE a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönülten tartja nyilván.

 

(7)      A DSE váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

(8)      A DSE a vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszerétől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja.

 

(9)      A DSE tartozásaiért a saját vagyonával felel, a DSE tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 

(10)  A DSE megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály a következő módon rendelkezik: ha a sportegyesület felosztással szűnik meg, vagy a bíróság annak megszűnését megállapítja (vagyonát a hitelezők kielégítése után) az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény kapja.

 

11. §. Összeférhetetlenségiszabályok:

 

(1)      Az elnökség, felügyelő bizottság döntésében nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

(2)      A DSE a vezető tisztségviselőt, a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Nem minősül tiltott előnynek a DSE cél szerinti juttatásai keretében bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

(3)      A szervezetmegszűntét követő két évig nem lehet más DSE vezető tisztségviselője az a személy, aki a szervezet megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget töltött olyan szervezetnél, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

(4)      Nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az, aki az elnökség elnöke vagy tagja, aki a DSE-vel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki a DSE cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a DSE által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve a fent megjelölt személyek hozzátartozója sem.

 

12. § Záró rendelkezések:

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a 2004. évi I. tv. és a további vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

A módosított Alapszabályt a DSE taggyűlése elfogadta: 2009. november 18. 
 

 

Let's click


Iskolánk a Comenius „Iskolai együttműködések” projekt keretében másik négy európai uniós oktatási intézménnyel együtt vesz részt a „Let’s click”
elnevezésű, két éves programban. A sikeres pályázatot követően a Tempus Közalapítvány anyagi támogatásával kerülhet sor az együttműködésre. A projekt az „Egész életen át tartó tanulás” program részeként valósul meg – litván, észt, lengyel és portugál partnerekkel. A projekt munkanyelve az angol; fő célja a természettudományos tantárgyak tanulásának motiválása.
Az alábbi linken található a projekt közös weboldala, amely az öt partneriskola tanárai és diákjai által készített anyagokkal folyamatosan bővül. Az oldalon található közös webszótár, természettudományos webkvíz, fotók, videók, prezentációs anyagok.


Látogatók

mod_vvisit_counterMa816
mod_vvisit_counterHéten1659
mod_vvisit_counterHónapban38928
mod_vvisit_counterÖsszes3120733

Bejelentkezés






Elfelejtette a jelszavát?

Google Analytics

 

 

Partnereink